ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ศูนย์กรรมวิธีข้อมูลมีหน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บังคับบัญชาและหน่วยขึ้นตรง เกี่ยวกับกิจการการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่ตั้งหน่วย :

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001

โทรศัพท์ : 037-393024        โทรสาร   : 037-393024
ภายใน : 62802