ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

                                            พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง

ผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

Ph.D. (Mechanical Engineering),
University of Victoria, CANADA

Director of Academic Administration Department, Academic Devision

Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001

รองผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

พ.อ.ปิยะวัตร ณ พัทลุง

รองผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

Computer Science, National Defence Academy of Japan

Deputy Director of Academic Administration Department, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Muang,Nakon Nayok 26001