ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

                                            พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง

ผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

Ph.D. (Mechanical Engineering),
University of Victoria, CANADA

Director of Academic Administration Department, Academic Devision

Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001

รองผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

พ.อ. อภิรักษ์ แสงกระสินธ์

รองผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาโท M.S.(Physics) National Defense Academy of Japan, 2550

ปริญญาตรี B.S.(Electrical Engineering) National Defense Academy of Japan, 2548

Deputy Director of Academic Administration Department, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Muang,Nakon Nayok 26001