ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

พ.อ.สมพงค์ ประชุมชน

ผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

ตท.๒๙ จปร.๔๐ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๙๒
Corps of Cadets 93, Texas A&M University, USA
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Nebraska -Lincoln, USA

Department of Academic Administration
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001

รองผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

พ.อ.ปิยะวัตร ณ พัทลุง

รองผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

ตท.๓๖ จปร.๔๗ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๘๙
Computer Science, National Defence Academy of Japan, Japan.

Deputy Director of the Department of Environmental Science, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Muang,Nakon Nayok 26001