สง.ผอ. สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.หญิง ผศ.สาริณี ไกรสังเกตุ

พ.อ.หญิง ผศ.สาริณี ไกรสังเกตุ

ตำแหน่ง : รอง ผอ.กอง.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร/หน.สง.ผอ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต และ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

             ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

พ.ท. เกียรติศักดิ์ อุทัยศรี

พ.ท. เกียรติศักดิ์ อุทัยศรี

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:   ปริญญาเอก : Ph.D (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

               ปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

               ปริญญาตรี : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ส.อ. รังสิพนธ์ อินทรบุญน้อย

ส.อ. รังสิพนธ์ อินทรบุญน้อย

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:     ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง

 

นางสุนีย์ รัตนกุญชร

นางสุนีย์ รัตนกุญชร

ตำแหน่ง :  พนักงานบริการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:    ปวช.สาขาการขาย วิทยาลัยเทคนิคนครนายก