สง.ผอ. สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.หญิง ภมร จินดามณี

พ.อ.หญิง ผศ. ภมร จินดามณี

ตำแหน่ง : รอง ผอ.กอง.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.ฯ รร.จปร. ปฏิบัติหน้าที่ หน.สง.ผอ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: 

  • ปริญญาโท  วท.ม.  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาตรี  พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
พ.อ. หญิง ออมณี โรจนาปิยาวงศ์

พ.อ.หญิง ออมณี  โรจนาปิยาวงศ์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.ฯ รร.จปร. ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ สง.ผอ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:   

  • ปริญญาโท   M.S.A. (International Administration)
  • ปริญญาตรี   วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

 

ส.อ. ฐณะวัฒน์ ธนวุฒินิธิเวช

ส.อ. ฐณะวัฒน์ ธนวุฒินิธิเวช

ตำแหน่ง :  เสมียน สกศ.รร.จปร. ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ สง.ผอ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:     ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(การจัดการสำนักงาน)

 

นางสุนีย์ รัตนกุญชร

นางสุนีย์ รัตนกุญชร

ตำแหน่ง :  พนักงานบริการ สกศ.รร.จปร. ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ สง.ผอ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:    ปวช.สาขาการขาย วิทยาลัยเทคนิคนครนายก