สง.ผอ. สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.หญิง ภมร จินดามณี

พ.อ.หญิง ผศ. ภมร จินดามณี

ตำแหน่ง : รอง ผอ.กอง.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร/หน.สง.ผอ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: ปริญญาโท  วท.ม.  มหาวิทยาลัยมหิดล

             ปริญญาตรี  พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ร.ต.พลกฤษณ์ ค้าขาย

ร.ต.พลกฤษณ์ ค้าขาย

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: ปริญญาตรี B.S.C.E., United Stated Military Acdemy, 2565

 

ส.อ. ฐณะวัฒน์ ธนวุฒินิธิเวช

ส.อ. ฐณะวัฒน์ ธนวุฒินิธิเวช

ตำแหน่ง :  เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:     ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการสำนักงาน)

 

นางสุนีย์ รัตนกุญชร

นางสุนีย์ รัตนกุญชร

ตำแหน่ง :  พนักงานบริการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:    ปวช.สาขาการขาย วิทยาลัยเทคนิคนครนายก