สนง.ผอ. สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.หญิงสาริณี ไกรสังเกตุ

พ.อ.ผศ.หญิงสาริณี ไกรสังเกตุ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ สนง.ผอ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:  ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

              ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)

              ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์)

 

ร.ต.ชาคริต สุขประเสริฐ

ร.ต.ชาคริต สุขประเสริฐ

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ สนง.ผอ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

จ.ส.ต.สมชาย ฉายาพงษ์

จ.ส.ต.สมชาย ฉายาพงษ์

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:

 

นางสุนีย์ รัตกุญชร

นางสุนีย์ รัตกุญชร

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: