ศกม.สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.หญิง จิรัชยา ประสิทธิ์ผล

พ.อ.หญิง จิรัชยา ประสิทธิ์ผล

ตำแหน่ง : อาจารย์ส่วนการศึกษา /หน.ศกม. สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

ร.อ.อนุรัตน์ ไพเรืองโสม

ร.อ.อนุรัตน์ ไพเรืองโสม

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

ส.อ.ฐณะวัฒน์ ธนวุฒินิธิเวช

ส.อ.ฐณะวัฒน์ ธนวุฒินิธิเวช

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: