ศกม.สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.เมธี พลพันธ์

พ.อ.เมธี  พลพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ส่วนการศึกษา ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร./หน.ศกม.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท   M.Sc. (Computer Science) National Defense Academy of Japan, 2550

                 ปริญญาตรี   B.Sc. (Computer Science) National Defense Academy of Japan, 2548

ร.อ.ฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์

ร.อ.ฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์

ตำแหน่ง : รรก. อจ. สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท สท.ม.(สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560

                 ปริญญาตรี ทล.บ.(สาขาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมิเดีย) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556

ร.ต.หญิง ชุติมา พิมพ์ทนต์

ร.ต.หญิง ชุติมา พิมพ์ทนต์

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาตรี ศป.บ. (สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559