ศกม.สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.ท. เกียรติศักดิ์ อุทัยศรี

พ.ท. เกียรติศักดิ์ อุทัยศรี
ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:   ปริญญาเอก : Ph.D (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ร.อ.ฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์

ร.อ.ฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์

ตำแหน่ง : รรก. อจ. สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท สท.ม.(สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560

                 ปริญญาตรี ทล.บ.(สาขาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมิเดีย) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556

ร.ต.หญิง ชุติมา พิมพ์ทนต์

ร.ต.หญิง ชุติมา พิมพ์ทนต์

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาตรี ศป.บ. (สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559