ศกม.สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.ท.เมธี พลพันธ์

พ.ท.เมธี  พลพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ส่วนการศึกษา /หน.ศกม. สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: ปริญญาโท   M.Sc. (Computer Science) National Defense Academy of Japan, 2550

             ปริญญาตรี   B.Sc. (Computer Science) National Defense Academy of Japan, 2548

ร.ท.ฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์

ร.ท.ฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์

ตำแหน่ง : รรก. อจ. สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: ปริญญาโท สท.ม.(สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560

             ปริญญาตรี ทล.บ.(สาขาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมิเดีย) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556