พ.อ.สมพงค์ ประชุมชน

ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร.

พ.อ.ปิยะวัตร ณ พัทลุง

รอง ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร.

กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

       กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร. เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

       มีหน้าที่ : ดำเนินงานด้านฝ่ายอำนวยการและธุรการให้แก่ ส่วนการศึกษา นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อยอีกด้วย

ที่ตั้งหน่วย :

กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

ตั้งอยู่ ณ อาคารส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เลขที่ 9 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทรศัพท์ : 037-393024      โทรสาร : 037-393024

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2022
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
27 ธันวาคม 2021 28 ธันวาคม 2021 29 ธันวาคม 2021 30 ธันวาคม 2021 31 ธันวาคม 2021 1 มกราคม 2022 2 มกราคม 2022
3 มกราคม 2022 4 มกราคม 2022 5 มกราคม 2022 6 มกราคม 2022 7 มกราคม 2022 8 มกราคม 2022 9 มกราคม 2022
10 มกราคม 2022 11 มกราคม 2022 12 มกราคม 2022 13 มกราคม 2022 14 มกราคม 2022 15 มกราคม 2022 16 มกราคม 2022
17 มกราคม 2022 18 มกราคม 2022 19 มกราคม 2022 20 มกราคม 2022 21 มกราคม 2022 22 มกราคม 2022 23 มกราคม 2022
24 มกราคม 2022 25 มกราคม 2022 26 มกราคม 2022 27 มกราคม 2022 28 มกราคม 2022 29 มกราคม 2022 30 มกราคม 2022
31 มกราคม 2022 1 กุมภาพันธ์ 2022 2 กุมภาพันธ์ 2022 3 กุมภาพันธ์ 2022 4 กุมภาพันธ์ 2022 5 กุมภาพันธ์ 2022 6 กุมภาพันธ์ 2022

กิจกรรมวันนี้