พ.อ.สมพงค์ ประชุมชน

ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร.

พ.อ.ปิยวัตร์ ณ พัทลุง

รอง ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร.

กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

       กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร. เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

       มีหน้าที่ : ดำเนินงานด้านฝ่ายอำนวยการและธุรการให้แก่ ส่วนการศึกษา นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อยอีกด้วย

ที่ตั้งหน่วย :

กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

ตั้งอยู่ ณ อาคารส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เลขที่ 9 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทรศัพท์ : 037-393024      โทรสาร : 037-393024

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
1 กุมภาพันธ์ 2021 2 กุมภาพันธ์ 2021 3 กุมภาพันธ์ 2021 4 กุมภาพันธ์ 2021 5 กุมภาพันธ์ 2021 6 กุมภาพันธ์ 2021 7 กุมภาพันธ์ 2021
8 กุมภาพันธ์ 2021 9 กุมภาพันธ์ 2021 10 กุมภาพันธ์ 2021 11 กุมภาพันธ์ 2021 12 กุมภาพันธ์ 2021 13 กุมภาพันธ์ 2021 14 กุมภาพันธ์ 2021
15 กุมภาพันธ์ 2021 16 กุมภาพันธ์ 2021 17 กุมภาพันธ์ 2021 18 กุมภาพันธ์ 2021 19 กุมภาพันธ์ 2021 20 กุมภาพันธ์ 2021 21 กุมภาพันธ์ 2021
22 กุมภาพันธ์ 2021 23 กุมภาพันธ์ 2021 24 กุมภาพันธ์ 2021 25 กุมภาพันธ์ 2021 26 กุมภาพันธ์ 2021 27 กุมภาพันธ์ 2021 28 กุมภาพันธ์ 2021

กิจกรรมวันนี้