ฝ่ายบริหารการศึกษา

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.เมธี พลพันธ์

พ.อ.เมธี พลพันธ์

ตำแหน่ง :  หน.ฝบศ.ฯ /อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:    ปริญญาโท M.Sc. (Computer Science) National Defense Academy of Japan, 2550

ปริญญาตรี : B.Sc. (Computer Science) National Defense Academy of Japan, 2548

พ.อ.ปิยะ มิตรรักษ์

พ.อ.ปิยะ มิตรรักษ์

ตำแหน่ง : หน.กปศ.ฯ /อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร./ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ :   ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
ปริญญาตรี ค.บ. (มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

พ.ท.พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข

พ.ท.พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร./ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท วศบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

                 ปริญญาตรี วศบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542

พ.ต. บดินทร์  สิงห์ไพร

พ.ต. บดินทร์  สิงห์ไพร

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร./รอง หน.สปค.กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาเอก Ph.D (Management Science and Engineering) University of Chinese Academy of Sciences

 

ร.อ.กฤษฎา แก้วเกลี้ยง

ร.อ.กฤษฎา แก้วเกลี้ยง

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท สม.ม. (สาขาการวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559

                 ปริญญาตรี สม.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555

 

ร.ท.หญิง สุวิมล สังข์น้อย

ร.ท.หญิง สุวิมล สังข์น้อย

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท ศศ.ม. (สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2554

 

จ.ส.อ.บูชิต ศิริวัฒนะ

จ.ส.อ.บูชิต ศิริวัฒนะ

ตำแหน่ง : ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   มัธยมศึกษาตอนปลาย