ฝ่ายบริหารการศึกษา

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.กฤดา แววนิลานนท์

พ.อ.กฤดา แววนิลานนท์

ตำแหน่ง : รอง ผอ.กอง สกศ.ฯ  / หน.ฝบศ.ฯ, หน.สปค.ฯ

คุณวุฒิ:    ปริญญาโท  M.InfSc. (Operation Research and Information Science), UNSW@ADFA

พ.ท.สนธิ ดุสิตภิรมย์

พ.ท.สนธิ ดุสิตภิรมย์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.ฯ  ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:    ปริญญาโท

พ.ท.กิตติภพ พรหมดี

พ.ท.กิตติภพ พรหมดี

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.ฯ  ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:  วท.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น               

             วท.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

              Ph.D. (Environmental Science), Chulalongkorn University

พ.ท. ปิยะ มิตรรักษ์

พ.ท. ปิยะ มิตรรักษ์

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.ฯ  ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:    ปริญญาโท

 

พ.ต. บดินทร์  สิงห์ไพร

พ.ต. บดินทร์  สิงห์ไพร

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.ฯ  ช่วยราชการ  กตก.ฯ(  รอง หน.สปค.ฯ )

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก Ph.D (Management Science and Engineering) University of Chinese Academy of Sciences

 

ร.อ.หญิง วิภาวรรณ เอี่ยมละออ

ร.อ.หญิง วิภาวรรณ เอี่ยมละออ

ตำแหน่ง : ประจำ ฝบศ.ฯ

คุณวุฒิ:  

ร.ท.หญิง สุวิมล สังข์น้อย

ร.ท.หญิง สุวิมล สังข์น้อย

ตำแหน่ง : ประจำ ฝบศ.ฯ

คุณวุฒิ : 

 

จ.ส.อ.บูชิต ศิริวัฒนะ

จ.ส.อ.บูชิต ศิริวัฒนะ

ตำแหน่ง : ประจำ ฝบศ.ฯ

คุณวุฒิ :