ฝ่ายบริหารการศึกษา

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.กฤดา แววนิลานนท์

พ.อ.กฤดา แววนิลานนท์

ตำแหน่ง : รอง ผอ.กอง สกศ.ฯ  / หน.ฝบศ.ฯ, หน.สปค.ฯ

คุณวุฒิ:    ปริญญาโท  M.InfSc. (Operation Research and Information Science), UNSW@ADFA

พ.ท.ปิยะ มิตรรักษ์

พ.ท.ปิยะ มิตรรักษ์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร./ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

                 ปริญญาตรี ค.บ. (มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

 

พ.ท.พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข

พ.ท.พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร./ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท วศบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

                 ปริญญาตรี วศบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542

พ.ต. บดินทร์  สิงห์ไพร

พ.ต. บดินทร์  สิงห์ไพร

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร./รอง หน.สปค.กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาเอก Ph.D (Management Science and Engineering) University of Chinese Academy of Sciences

 

ร.อ.กฤษฎา แก้วเกลี้ยง

ร.อ.กฤษฎา แก้วเกลี้ยง

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท สม.ม. (สาขาการวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559

                 ปริญญาตรี สม.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555

 

ร.ท.หญิง สุวิมล สังข์น้อย

ร.ท.หญิง สุวิมล สังข์น้อย

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท ศศ.ม. (สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2554

 

จ.ส.อ.บูชิต ศิริวัฒนะ

จ.ส.อ.บูชิต ศิริวัฒนะ

ตำแหน่ง : ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   มัธยมศึกษาตอนปลาย