แผนกฝึก-ศึกษา

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.หญิง ออมณี โรจนาปิยาวงศ์

พ.อ.หญิง ออมณี โรจนาปิยาวงศ์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 
พ.ท. พีรศักดิ์ เอี่ยมละออ

พ.ท. พีรศักดิ์ เอี่ยมละออ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 
พ.ท. กนก เจริญชัยประกิจ

พ.ท. กนก เจริญชัยประกิจ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 
ร.อ.หญิง วรรณฤดี มณฑลจรัส

ร.อ.หญิง วรรณฤดี มณฑลจรัส

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 
จ.ส.อ.กันติทัต โถทอง

จ.ส.อ.กันติทัต โถทอง

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ

คุณวุฒิ : ปวส.

 
ส.ท.กวินทร์ แฉ่งโสภา

ส.ท.กวินทร์ แฉ่งโสภา

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ม.6

 
น.ส.พัชรินทร์ ใครอินทร์

น.ส.พัชรินทร์ ใครอินทร์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

คุณวุฒิ: ปริญญาตรี วทบ.(เกษตรศาสตร์)