ฝ่ายปฏิบัติการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.ยุทธพงษ์ วงศ์อำมาตย์

พ.อ.ยุทธพงษ์ วงศ์อำมาตย์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. / หน.ผปก.ฯ

คุณวุฒิ : ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)

 
พ.ท. กนก เจริญชัยประกิจ

พ.ท. กนก เจริญชัยประกิจ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 
พ.ท. การุณ ชัยวนิชย์

พ.ท. การุณ ชัยวนิชย์

ตำแหน่ง : รศ.สกศ.รร.จปร./ ประจำ ผปก.ฯ

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก ปรด. (การจัดการพลังงาน และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด), มหาวิทยาลัยพะเยา

 
ร.ต. พลกฤษณ์ ค้าขาย

ร.ต. พลกฤษณ์ ค้าขาย

ตำแหน่ง : ประจำ ผปก.ฯ

คุณวุฒิ:

จ.ส.อ.กันติทัต โถทอง

จ.ส.อ.กันติทัต โถทอง

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ

คุณวุฒิ : ปวส.

 
ส.ท.กวินทร์ แฉ่งโสภา

ส.ท.กวินทร์ แฉ่งโสภา

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ม.6