ฝ่ายปฏิบัติการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.ยุทธพงษ์ วงศ์อำมาตย์

พ.อ.ยุทธพงษ์ วงศ์อำมาตย์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. / หน.ฝปก.ฯ

คุณวุฒิ : ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)

 

พ.ท.กิตติภพ พรหมดี

พ.ท.กิตติภพ พรหมดี

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.ฯ ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร./ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ : วท.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

               วท.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               Ph.D. (Environmental Science), Chulalongkorn University

 

พ.ท. กนก เจริญชัยประกิจ

พ.ท. กนก เจริญชัยประกิจ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 
พ.ท. การุณ ชัยวนิชย์

พ.ท. การุณ ชัยวนิชย์

ตำแหน่ง : รศ.สกศ.รร.จปร./ ประจำ ผปก.ฯ

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก ปรด. (การจัดการพลังงาน และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด), มหาวิทยาลัยพะเยา

 
ส.ท.กวินทร์ แฉ่งโสภา

ส.ท.กวินทร์ แฉ่งโสภา

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ม.6