ฝ่ายวิชาการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต

พ.อ.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต

ตำแหน่ง :         อจ.สกศ.รร.จปร. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / หน.ฝวช.ฯ

คุณวุฒิ:           

  • Ph.D. มหาวิทยาลัย Nebraska-Lincoln, USA
  • Dipl.Ing. มหาวิทยาลัย Bundeswehr in Munich, Germany

 

พ.ท.หญิง ชื่นหทัย สุริยโสภาพันธุ์

พ.ท.หญิง ชื่นหทัย สุริยโสภาพันธุ์

ตำแหน่ง :        อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.   ปฏิบัติหน้าที่ ประจำแผนก แผนกบัณฑิตศึกษา

คุณวุฒิ:          

  • ปริญญาโท : ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

นางสาว ชุติมา พิมพ์ทนต์

นางสาว ชุติมา พิมพ์ทนต์

ตำแหน่ง :       ประจำแผนก  ผวช.ฯ

คุณวุฒิ:          

นางสาว พัชรินทร์ ใครอินทร์

นางสาว พัชรินทร์ ใครอินทร์

ตำแหน่ง :       ประจำแผนก  ผวช.ฯ

คุณวุฒิ: