ฝ่ายวิชาการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต

พ.อ.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร./ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หน.ฝวช.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   Ph.D. มหาวิทยาลัย Nebraska-Lincoln, USA

                 Dipl.Ing. มหาวิทยาลัย Bundeswehr in Munich, Germany

 

พ.ท.หญิง ธนิกานต์ อำนาจศิลป์เจริญ

พ.ท.หญิง ธนิกานต์ อำนาจศิลป์เจริญ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท ศศม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                 ปริญญาตรี ศศบ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

พ.ท.พิสิฐ เจือไทย

พ.ท.พิสิฐ เจือไทย

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

                 ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546

 

ส.ท. คณาพงศ์ สว่างใจ

ส.ท. คณาพงศ์ สว่างใจ

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   มัธยมศึกษาตอนปลาย