แผนกโครงการงบประมาณและส่งกำลังบำรุง

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ. อภิรักษ์ แสงกระสินธ์

พ.อ. อภิรักษ์ แสงกระสินธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ส่วนการศึกษา ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น

พ.ท. เกียรติศักดิ์ เคนกิจ

พ.ท. เกียรติศักดิ์ เคนกิจ

ตำแหน่ง : อาจารย์ส่วนการศึกษา ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ Florida Institute Technology 

พ.ท. เสกสรรค์ หมอยาดี

พ.ท. เสกสรรค์ หมอยาดี

ตำแหน่ง : อาจารย์ส่วนการศึกษา ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: Ph.D. in Civil and Environmental Engineering 

ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว ยุวพรม

ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว ยุวพรม

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ม.เกษตรศาสตร์

ร.ต.หญิง กมลชนก วรรณตรง

ร.ต.หญิง กมลชนก วรรณตรง

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาระหว่างประเทศ  

ร.ต. ประพันธ์ ใจผูกพันธ์

ร.ต. ประพันธ์ ใจผูกพันธ์

ตำแหน่ง : นายทหารชำนาญงาน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: ม.ศ. 5

จ.ส.อ. สมใจ บุญขวัญ

จ.ส.อ. สมใจ บุญขวัญ

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: มัธยมศึกษาตอนตปลาย  (ม.6)

จ.ส.อ. สุเทพ แดงหยง

จ.ส.อ. สุเทพ แดงหยง

ตำแหน่ง : ช่างเขียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: 

ส.อ. ภูวนัตถ์ ทรัพย์สายทอง

ส.อ. ภูวนัตถ์ ทรัพย์สายทอง

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ส.ท.หญิง ฐิติรัตน์ มาลัยหอม

ส.ท.หญิง ฐิติรัตน์  มาลัยหอม

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: ปริญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต