แผนกโครงการงบประมาณ

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ. อภิรักษ์ แสงกระสินธ์

พ.อ. อภิรักษ์ แสงกระสินธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ส่วนการศึกษา / หน.ผคง.ฯ
คุณวุฒิ:วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ รร.รวมเหล่าญี่ปุ่น

พ.ท. เสกสรรค์ หมอยาดี

พ.ท. เสกสรรค์ หมอยาดี

ตำแหน่ง : อาจารย์ส่วนการศึกษา ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: Ph.D. in Civil and Environmental Engineering 

ร.อ.หญิง วรรณฤดี มณฑลจรัส

ร.อ.หญิง วรรณฤดี มณฑลจรัส

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร. ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ ผคง.ฯ
คุณวุฒิ:  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

ร.ท.หญิง ณัฐณิชาช์ คำชุ่ม

ร.ท.หญิง ณัฐณิชาช์ คำชุ่ม

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร. ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ ผคง.ฯ

คุณวุฒิ: ศิลปศาสตร์บัณฑิต

จ.ส.อ. ทวัฒชัย หอมจันทร์

จ.ส.อ. ทวัฒชัย หอมจันทร์

ตำแหน่ง :  ประจำแผนก ผคง.ฯ
คุณวุฒิ: ปริญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

จ.ส.อ. สมใจ บุญขวัญ

จ.ส.อ. สมใจ บุญขวัญ

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: มัธยมศึกษาตอนตปลาย  (ม.6)

ส.ท.หญิง ฐิติรัตน์ มาลัยหอม

ส.ท.หญิง ฐิติรัตน์  มาลัยหอม

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: ปริญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต