แผนกโครงการงบประมาณ

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ. อภิรักษ์ แสงกระสินธ์

พ.อ. อภิรักษ์ แสงกระสินธ์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร./หน.ผคง.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท M.S.(Physics) National Defense Academy of Japan, 2550

                 ปริญญาตรี B.S.(Electrical Engineering) National Defense Academy of Japan, 2548

พ.ท. เสกสรรค์ หมอยาดี

พ.ท. เสกสรรค์ หมอยาดี

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร./ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ :   ปริญญาเอก Ph.D. (Civil Engineering), University of Maryland, 2558

                 ปริญญาโท M.S.I.E. (Industrial Engineering), University of New Haven, 2553

                 ปริญญาตรี วศ.บ. (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2548

ร.อ.หญิง วรรณฤดี มณฑลจรัส

ร.อ.หญิง วรรณฤดี มณฑลจรัส

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท ศษ.ม. (สาขาภาวะผู้นำและบริหารการศึกษา) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2561

                 ปริญญาตรี ศษ.บ. (สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, 2557

ร.ท. วรพรต รักคุณ

ร.ท. วรพรต รักคุณ

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท M.Sc. (Mechatronic Engineering), Helmut-Schmidt-University, 2564

                 ปริญญาตรี B.Sc. (Mechanical Engineering), Helmut-Schmidt-University, 2563

ร.ท.หญิง ณัฐณิชาช์ คำชุ่ม

ร.ท.หญิง ณัฐณิชาช์ คำชุ่ม

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขารัสเซียศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558

จ.ส.อ. สมใจ บุญขวัญ

จ.ส.อ. สมใจ บุญขวัญ

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ.ส.อ. ทวัฒชัย หอมจันทร์

จ.ส.อ. ทวัฒชัย หอมจันทร์

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาตรี รป.บ. (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) มหาลัยราชภัฏธนบุรี, 2554

ส.ท.หญิง ฐิติรัตน์ มาลัยหอม

ส.ท.หญิง ฐิติรัตน์  มาลัยหอม

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาตรี ศ.บ. (สาขาเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555