แผนกส่งกำลัง

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.เกียรติศักดิ์ เคนกิจ

พ.อ.เกียรติศักดิ์ เคนกิจ

ตำแหน่ง :  อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :    ปริญญาโท M.S (Mathematics) Florida institute of technology, 2555

                  ปริญญาตรี วศ.บ. (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2548

พ.ท.ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมา

พ.ท.ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมา

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท M.S.C.E. (Civil Engineering) Stevens Institute of Technology, 2558

                 ปริญญาตรี วศ.บ. (สาขาวิศวกรรมโยธา) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2550

พ.ท.กิตติชัย ศรียงยศ

พ.ท.กิตติชัย ศรียงยศ

ตำแหน่ง : หน.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท ร.ม. (สาขารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560

                 ปริญญาตรี ศษ.บ. (สาขาสุขศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534

จ.ส.อ. สุเทพ แดงหยง

จ.ส.อ. สุเทพ แดงหยง

ตำแหน่ง : ช่างเขียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาการพัฒนาชุมชนและสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2541

จ.ส.อ. กันติทัต โถทอง

จ.ส.อ. กันติทัต โถทอง

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ประกาศนียบัตรชั้นสูง (สาขาเกษตรกรรม) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี, 2543

จ.ส.ต. ภูวนัตถ์ ทรัพย์สายทอง

ส.อ. ภูวนัตถ์ ทรัพย์สายทอง

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาตรี ทล.บ. (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า) สถาบันการอาชีวภาคกลาง 3, 2562