แผนกส่งกำลัง

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.ท.ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมา

พ.ท.ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมา

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท M.S.C.E. (Civil Engineering) Stevens Institute of Technology, 2558

                 ปริญญาตรี วศ.บ. (สาขาวิศวกรรมโยธา) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2550

พ.ท.กิตติชัย ศรียงยศ

พ.ท.กิตติชัย ศรียงยศ

ตำแหน่ง : หน.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาโท ร.ม. (สาขารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560

                 ปริญญาตรี ศษ.บ. (สาขาสุขศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534

ร.ท.วิชญ์ชพล พลตื้อธนะกูล

ร.ท.วิชญ์ชพล พลตื้อธนะกูล

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :  -ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน,2565
              -ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2562

ร.ต. สุเทพ แดงหยง

ร.ต. สุเทพ แดงหยง

ตำแหน่ง : ช่างเขียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาการพัฒนาชุมชนและสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2541

จ.ส.ต. ภูวนัตถ์ ทรัพย์สายทอง

จ.ส.ต. ภูวนัตถ์ ทรัพย์สายทอง

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปริญญาตรี ทล.บ. (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า) สถาบันการอาชีวภาคกลาง 3, 2562