แผนกส่งกำลัง

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ. เกียรติศักดิ์ เคนกิจ

พ.อ. เกียรติศักดิ์ เคนกิจ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร. ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผกล.ฯ
คุณวุฒิ: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ , Florida Institute Technology 

พ.ท. ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมา

พ.ท. ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมา

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร. ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ ผกล.ฯ
คุณวุฒิ: ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) M.S.C.E. , Stevens Institute of Technology, USA.

พ.ท.กิตติชัย ศรีงยศ

พ.ท. กิตติชัย ศรีงยศ

ตำแหน่ง : ประจำกองกลาง (ผกล.ฯ)
คุณวุฒิ: 

พ.ต. สุเมธา อิ่มสำราญ

พ.ต. สุเมธา อิ่มสำราญ

ตำแหน่ง : ประจำกองกลาง(ผกล.ฯ)
คุณวุฒิ: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มสธ.

จ.ส.อ. สุเทพ แดงหยง

จ.ส.อ. สุเทพ แดงหยง

ตำแหน่ง : ช่างเขียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน

จ.ส.ต. ภูวนัตถ์ ทรัพย์สายทอง

ส.อ. ภูวนัตถ์ ทรัพย์สายทอง

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก