แผนกกำลังพล

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.กิจจา ศรีเมือง

พ.อ.กิจจา ศรีเมือง

ตำแหน่ง : อาจารย์ส่วนการศึกษา ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาโท

พ.อ.บุญโฮม ทาสีขาว

พ.อ.บุญโฮม ทาสีขาว

ตำแหน่ง : อจ.หน.สวท.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาตรี

 

ร.อ.ภริลพัจ จักร์แสน

ร.อ.ภริลพัจ จักร์แสน

ตำแหน่ง :อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาโท

 

 

ร.อ.ปุณณกัณฐ์ ชำนาญกิจ

ร.อ.ปุณณกัณฐ์ ชำนาญกิจ

ตำแหน่ง :ประจำกอง กวฟ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาตรี

 

 

ร.อ.หญิง ธิริญญา เพ็ญญะ

ร.อ.หญิง ธิริญญา เพ็ญญะ

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

  คุณวุฒิ: ปริญญาโท  

 

ร.ท.หญิง จุฑามาศ ฉายกำเนิด

ร.ท.หญิง จุฑามาศ ฉายกำเนิด

ตำแหน่ง :ประจำแผนก สบร.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาโท

 

 

ร.ท.สมโภชน์ สุตมาตร์

ร.ท.สมโภชน์ สุตมาตร์

ตำแหน่ง : นชง.รร.จปร./เสมียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: ปริญญาตรี

 

จ.ส.อ.เกรียงไกร กุลศรี

จ.ส.อ.เกรียงไกร กุลศรี

ตำแหน่ง :เสมียน สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาตรี

 

 

ส.อ.พงศ์ธน ชัยณรงค์รัตน์

ส.อ.พงศ์ธน ชัยณรงค์รัตน์

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาตรี

 

 

ส.ต.หญิง ทิพย์ชญา อินทรสูต

ส.ต.หญิง ทิพย์ชญา อินทรสูต

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:ปริญญาตรี