แผนกกำลังพล

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.ท.พีรศักดิ์ เอี่ยมละออ

พ.ท.พีรศักดิ์ เอี่ยมละออ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร./หน.ผกพ.กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาโท M.S.C.E. National Defense Academy, JAPAN

พ.อ. นวพงศ์ อันสุรีย์

พ.อ. นวพงศ์ อันสุรีย์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

 

 

พ.ต.ปุณณกัณฐ์ ชำนาญกิจ

พ.ต.ปุณณกัณฐ์ ชำนาญกิจ

ตำแหน่ง : ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

 

 

ร.ท.รหัท ดีเกษม

ร.ท.รหัท ดีเกษม

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: ปริญญาโท M.Sc. (Civil Engineering) Universität der Bundeswehr München, Germany, 2563

              ปริญญาตรี B.Sc. (Civil Engineering) Universität der Bundeswehr München, Germany, 2562

 

 

ร.ต.หญิง นภัทร แย้มพงษ์

ร.ต.หญิง นภัทร แย้มพงษ์

ตำแหน่ง : ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

 

 

ร.ต. วีรชัย เสงี่ยมไพศาลกิจ

ร.ต. วีรชัย เสงี่ยมไพศาลกิจ

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

 

 

จ.ส.อ. บุญมี ดาราภิรมย์

จ.ส.อ. บุญมี ดาราภิรมย์

ตำแหน่ง : ประจำ ผกพ.ฯ

คุณวุฒิ:

 

จ.ส.อ.เกรียงไกร กุลศรี

จ.ส.อ.เกรียงไกร กุลศรี

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

 

 

ส.อ.พงศ์ธน ชัยณรงค์รัตน์

ส.อ.พงศ์ธน ชัยณรงค์รัตน์

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี