แผนกกำลังพล

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.กิจจา ศรีเมือง

พ.อ.กิจจา ศรีเมือง

ตำแหน่ง : รอง ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาโท

 

 

พ.อ.บุญโฮม ทาสีขาว

พ.อ.บุญโฮม ทาสีขาว

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาตรี

 

 

พ.ต.กิตติศักดิ์ สิริพลวัฒน์

พ.ต.กิตติศักดิ์ สิริพลวัฒน์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:ปริญญาโท

 

ร.อ.ปุณณกัณฐ์ ชำนาญกิจ

ร.อ.ปุณณกัณฐ์ ชำนาญกิจ

ตำแหน่ง :ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาโท

 

 

ร.ต.หญิง นภัทร แย้มพงษ์

ร.ต.หญิง นภัทร แย้มพงษ์

ตำแหน่ง :ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาตรี

 

 

จ.ส.อ.เกรียงไกร กุลศรี

จ.ส.อ.เกรียงไกร กุลศรี

ตำแหน่ง :เสมียน สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาตรี

 

 

ส.อ.พงศ์ธน ชัยณรงค์รัตน์

ส.อ.พงศ์ธน ชัยณรงค์รัตน์

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาตรี