แผนกกำลังพล

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.ท.พีรศักดิ์ เอี่ยมละออ

พ.ท.พีรศักดิ์ เอี่ยมละออ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร./ หน.ผกพ.กตก.สกศ.ฯ

 

คุณวุฒิ:ปริญญาโท M.S.C.E. National Defense Academyม, JAPAN

 

 

พ.อ.หญิง วันทนา ปิยะพิสุทธิ์

พ.อ.หญิง วันทนา ปิยะพิสุทธิ์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาโท

 

 

พ.ต.ปุณณกัณฐ์ ชำนาญกิจ

พ.ต.ปุณณกัณฐ์ ชำนาญกิจ

ตำแหน่ง :ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาโท

 

 

ร.ต.หญิง นภัทร แย้มพงษ์

ร.ต.หญิง นภัทร แย้มพงษ์

ตำแหน่ง :ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาตรี

 

 

จ.ส.อ. บุญมี ดาราภิรมย์

จ.ส.อ. บุญมี ดาราภิรมย์

ตำแหน่ง : ประจำ ผกพ.ฯ

คุณวุฒิ:

 

จ.ส.อ.เกรียงไกร กุลศรี

จ.ส.อ.เกรียงไกร กุลศรี

ตำแหน่ง :เสมียน สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาตรี

 

 

ส.อ.พงศ์ธน ชัยณรงค์รัตน์

ส.อ.พงศ์ธน ชัยณรงค์รัตน์

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

 

คุณวุฒิ:ปริญญาตรี