แผนกธุรการ สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
ร.ต.หญิงนภัทร แย้มพงษ์

ร.ต.หญิงนภัทร แย้มพงษ์

ตำแหน่ง : ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:

ปริญญาตรี : ศิลปศาตรบัณฑิต สาขา สื่อสารมวลชน

จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ชวนโสภณ

จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์  ชวนโสภณ

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ  :  ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายกิตติพงษ์ ทองอร่าม

นายกิตติพงษ์  ทองอร่าม

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   มัธยมศึกษาตอนปลาย

น.ส.ณัฐธิดา เอี่ยมอิ่ม

น.ส.ณัฐธิดา เอี่ยมอิ่ม

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ