แผนกธุรการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
ร.อ. อนุรัตน์ ไพเรืองโสม

ร.อ. อนุรัตน์   ไพเรืองโสม

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร. ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าธุรการ

คุณวุฒิ:

  • ปริญญาโท   - ศษ.ม. (สาขาภาวะผู้นำการบริหารและการจัดการการศึกษา) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2562
  • ปริญญาตรี   - ศษ.บ. (สาขาเทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553
  • ปริญญาตรี   - ศศ.บ. (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546
จ.ส.ต.เรืองฤิทธิ์ บ่างศรีวงษ์

จ.ส.ต.เรืองฤิทธิ์ บ่างศรีวงษ์

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ  :  ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายกิตติพงษ์ ทองอร่าม

นายกิตติพงษ์  ทองอร่าม

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   มัธยมศึกษาตอนปลาย

น.ส.ณัฐธิดา เอี่ยมอิ่ม

น.ส.ณัฐธิดา เอี่ยมอิ่ม

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ