แผนกธุรการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
ร.อ. อนุรัตน์ ไพเรืองโสม

ร.อ. อนุรัตน์   ไพเรืองโสม

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร. ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าธุรการ

คุณวุฒิ:

  • ปริญญาโท   - ศษ.ม. (สาขาภาวะผู้นำการบริหารและการจัดการการศึกษา) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2562
  • ปริญญาตรี   - ศษ.บ. (สาขาเทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553
  • ปริญญาตรี   - ศศ.บ. (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546
นาย เกียรติศักดิ์ ทองบริบูรณ์

นาย เกียรติศักดิ์ ทองบริบูรณ์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 (IVEC3), 2562

นางสาว พัชรินทร์ ใครอินทร์

นางสาว พัชรินทร์ ใครอินทร์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: ปริญญาตรี วทบ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560