แผนกธุรการ สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ. เกียรติศักดิ์ เคนกิจ

พ.อ. เกียรติศักดิ์ เคนกิจ

ตำแหน่ง : อาจารย์ส่วนการศึกษา ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ Florida Institute Technology 
จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ชวนโสภณ

จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์  ชวนโสภณ

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ  :  ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายกิตติพงษ์ ทองอร่าม

นายกิตติพงษ์  ทองอร่าม

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   มัธยมศึกษาตอนปลาย

น.ส.ณัฐธิดา เอี่ยมอิ่ม

น.ส.ณัฐธิดา เอี่ยมอิ่ม

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ