รองผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

พ.อ.ปิยวัตร์ ณ พัทลุง

รองผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

ตท.๓๖ จปร.๔๗ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๘๙
Computer Science, National Defence Academy of Japan, Japan.

Deputy Director of the Department of Environmental Science, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Muang,Nakon Nayok 26001