ผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

พ.อ.สมพงค์ ประชุมชน

ผู้อำนวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.

ตท.๒๙ จปร.๔๐ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๙๒
Corps of Cadets 93, Texas A&M University, USA
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Nebraska -Lincoln, USA

Department of Academic Administration
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001