ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร.