นนร. ได้เข้าร่วมแข่งขัน การใช้ทักษะทางภาษาไทย

นนร. ได้เข้าร่วมแข่งขัน การใช้ทักษะทางภาษาไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พ.ค. ๖๖ นนร. ได้เข้าร่วมแข่งขัน การใช้ทักษะทางภาษาไทย โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นนร. ได้รางวัลจำนวน ๓ รางวัล ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภท "ปะทะวาทีประลองปัญญา"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันประเภท "ศึกเขียนสร้างสรรค์อ่านออกเสียง"
- รางวัลชมเชย การแข่งขันประเภท "ศึกเขียนสร้างสรรค์อ่านออกเสียง"

Updated by ร.ต.หญิง ชุติมาฯ