สกศ.ฯทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ถนนสายจงรักภักดี

กำลังพล สกศ.ฯ ทำ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ ริมสองฝั่งถนน สายจงรักภักดี

วันพุธ ที่๑๕ มี.ค.๖๖ ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐น. กำลังพล สกศ.ฯ ทำกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการ ตัดหญ้า และ เก็บขยะ ทำความสะอาด พื้นที่ริมสองฝั่งถนน สายจงรักภักดี

Updated by พ.ท.เมธีฯ