กำลังพล สกศ.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณแปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร.

กำลังพล สกศ.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณแปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร.

กำลังพล สกศ.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณแปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร.

เมื่อ ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ น. ๒๘ ธ.ค.๖๕  

 Updated by พ.ท.เมธีฯ