กำลังพลส่วนการศึกษา ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ภาคใต้

กำลังพลส่วนการศึกษา ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ภาคใต้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พ.ค. ๖๖ กำลังพลส่วนการศึกษา ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ภาคใต้

Updated by ร.ต.หญิง ชุติมาฯ