กำลังพลส่วนการศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมขนดินเพื่อปรับภูมิทัศน์

กำลังพลส่วนการศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมขนดินเพื่อปรับภูมิทัศน์

ในวันพุธที่ ๘ ก.พ.๖๖ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๐๓๐ กำลังพลส่วนการศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมขนดินเพื่อปรับภูมิทัศน์

Updated by พ.ท.เมธีฯ