กตก.สกศ.ฯ ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณโดยรอบ ส่วนการศึกษา รร.จปร.