ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาให้โอวาท และคำแนะนำ เนื่องในโอกาส ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาให้โอวาทและคำแนะนำเนื่องในโอกาส ปฐมนิเทศ นนร.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในวันศุกร์ที่๒๘ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๓.๐๐น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาให้โอวาท และคำแนะนำ แก่ นนร. เนื่องในโอกาส ปฐมนิเทศ

 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ. หอประชุม รร.จปร.

Updated by พ.อ.เมธีฯ