จัดทำกระทงของหน่วย เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

กำลังพล ส่วนการศึกษา จัดทำกระทงของหน่วย เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

5 - 6 พ.ย. 65 กำลังพล สกศ.ฯ จัดทำกระทงของหน่วย เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย

Updated by พ.ท.เมธีฯ